■  SN P.E.T 매트 (POLYESTER)

코드 단위 SN5 SN10 SN15 SN20 SN25 SN30 SN32 SN40 시험방법
인장강도 kN/m 50 100 150 200 250 300 320 400 KSK ISO 10319
인장신도 % 10~30
봉합강도 kN/m 25 50 75 100 125 150 160 200 KSK ISO 10321
투수계수 cm/sec αx10 이상 (α=1~9) KSK ISO 11058
재질 - POLYESTER KSK 0210-1

■  SN P.P 매트 (POLYPROPYLENE)

코드 단위 SN3 SN5 SN10 시험방법
인장강도 kN/m 30 50 100 KSK ISO 10319
인장신도 % 10~30
봉합강도 kN/m 15 25 50 KSK ISO 10321
투수계수 cm/sec αx10 이상 (α=1~9) KSK ISO 11058
재질 - POLYOLEFIN / POLYPROPYLENE KSK 0210-1

■  SN P.E.T 매트 (저신도 POLYESTER)

코드 단위 SN10 SN15 SN20 SN30 SN40 SN50 SN60 SN70 시험방법
인장강도 kN/m 이상 경사 100 150 200 300 400 500 600 700 KSK ISO 10319
위사 50 50
인장신도 % 30 ↓
인장강도 5%
신장시(경사)
kN/m 48 74 95 124 171 220 270 300
봉합강도 kN/m 23 25 KSK ISO 10321
투수계수 cm/sec αx10 이상 (α=1~9)↑ KSK ISO 11058
재질 - POLYESTER KSK 0210-1